Poll results

(total votes: 317)

Add your vote

Create New Poll

1
ก่อนเข้าไปศึกษาข้อมูลจาก www.buddhabirthplace.net โปรดโหวตว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีใครมาบอกท่านว่า พระพุทธเจ้ามิได้ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานในอินเดียหรือเนปาล แต่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ในประเทศไทย?
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง 77.3% votes (245 votes)
    เห็นด้วย 6.9% votes (22 votes)
    ไม่แน่ใจ 1.9% votes (6 votes)
    ไม่เห็นด้วย 10.7% votes (34 votes)
    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3.2% votes (10 votes)