Results -

322 votes

ก่อนเข้าไปศึกษาข้อมูลจาก www.buddhabirthplace.net โปรดโหวตว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีใครมาบอกท่านว่า พระพุทธเจ้ามิได้ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานในอินเดียหรือเนปาล แต่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ในประเทศไทย?
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง 76.7% (247 votes)
    เห็นด้วย 6.8% (22 votes)
    ไม่แน่ใจ 1.9% (6 votes)
    ไม่เห็นด้วย 10.6% (34 votes)
    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.0% (13 votes)
Add Vote
Create Poll