Poll results

(total votes: 288)

Add your vote

Create New Poll

1
ก่อนเข้าไปศึกษาข้อมูลจาก www.buddhabirthplace.net โปรดโหวตว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีใครมาบอกท่านว่า พระพุทธเจ้ามิได้ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานในอินเดียหรือเนปาล แต่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ในประเทศไทย?
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง 80.2% votes (231 votes)
    เห็นด้วย 5.2% votes (15 votes)
    ไม่แน่ใจ 1.0% votes (3 votes)
    ไม่เห็นด้วย 11.1% votes (32 votes)
    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2.4% votes (7 votes)