ก่อนเข้าไปศึกษาข้อมูลจาก www.buddhabirthplace.net โปรดโหวตว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีใครมาบอกท่านว่า พระพุทธเจ้ามิได้ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานในอินเดียหรือเนปาล แต่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ในประเทศไทย?

  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง
  • เห็นด้วย
  • ไม่แน่ใจ
  • ไม่เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง