ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลเรื่อง "ภูมิศาสตร์ในสมัยพุทธกาล" หรือไม่

  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง Highly Agree
  • เห็นด้วย Agree
  • ไม่แน่ใจ Uncertain
  • ไม่เห็นด้วย Disagree
  • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง Highly Disagree