ปัจจุบัน รัฐมีนโยบายให้ทุกมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ท่านมีความเห็นอย่างไร

  • ข้อ ๑ เห็นด้วยว่า ควรทบทวนไม่ต้องออกนอกระบบ
  • ข้อ ๒ ควรยืนนโยบายเดิม คือ ให้ออกนอกระบบ
  • ข้อ ๓ ไม่แน่ใจ