หลังจากศึกษาข้อมูลเในกี่ยวกับพระพุทธอุบัติภูมิแล้ว ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดว่า พระพุทธอุบัติภูมิอยู่ในประเทศไทย มิใช่อินเดียหรือเนปาลอยู

  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง
  • ไม่เห็นด้วย
  • ไม่แน่ใจ
  • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง